Vilkår og betingelser

Indledning

1. Bestilling af rejsen

2. Rejsens pris

3. Betaling

4. Ændring og afbestilling inden afrejsen

5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse

6. Luftfartselskabets ansvar

7. Den rejsendes pligter og ansvar

8. Reklamationer

 

Nedenstående regler og vilkår er udarbejdet i overensstemmelse med ”Lov om pakkerejser”, der gælder for rejser bestående af bl.a. flytransport og hotel.

 

Hermann Golf Tours er i det følgende kaldet rejsebureauet og hermanngolf.dk er i det følgende kaldet hjemmesiden.

 

Artikel 1: Bestilling af rejsen

Bestilling af en rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til rejsebureauet samt via Internet. Indtegningen og dermed oplysningerne og vilkårene på hjemmesiden er bindende for rejsebureauet og kunden, når depositum er rettidigt betalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på fakturaen og på hjemmesiden (www.hermanngolf.dk) anførte vilkår for rejsen.

Den person, som ved bestilling har opgivet adresse, tlf. nr. osv., og som er noteret på ordrebekræftelsen, er ansvarlig for reservationen på vegne af de øvrige rejsedeltagere. Den rejseansvarlige hæfter for, at betaling sker rettidig. Evt. tilbagebetalinger sker kun til den rejseansvarlige. Kun denne person kan ændre eller annullere rejsen.

 

Artikel 2: Rejsens pris m.v., prisændringer m.v.

Rejsens pris omfatter – hvor intet andet er anført – flytransport, lufthavnsafgifter, transport mellem lufthavn og bestemmelsessted, passagerafgift, bidrag til Rejsegarantifonden, indkvartering i hotelværelse/lejlighed samt evt. forplejning og guideservice i henhold til destinationsbeskrivelsen på hjemmesiden. Ved køb af flybillet indgår transport mellem lufthavn og bestemmelsessted ikke i rejsens pris.

Bemærk, at priserne på hjemmesiden er dynamiske, og der vil i løbet af sæsonen ske prisnedsættelser og prisstigninger grundet efterspørgslen på pågældende tidspunkt.

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, medmindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Der henvises i øvrigt til artikel 7. Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til tennisbane, minigolf m.v. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for liggestole, parasoller m.v.

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Rejsebureauet forbeholder sig derfor ret til inden afrejsedag at foretage sådanne prisændringer, som forårsages af ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, der er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger 100,- forhøjes rejsens pris tilsvarende. Samme beregning anvendes ved nedsættelse af afgifter m.v. Hvis prisen forhøjes mere end 10 %, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få det indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsebureauet umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Dersom skatter eller afgifter m.v., der pålignes rejsebureauet direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsebureauet forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger 100,- Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af den rejsende oplyste adresse.

 

Artikel 3: Betaling,

Depositum udgør kr. 4.000 pr. deltager. Depositum skal være rejsebureauet i hænde senest 3 dage efter indtegning. Betaling af restbeløbet for rejsen skal være rejsebureauet i hænde senest 8 uger før afrejsedag. Ved bestilling senere end 8 uger før afrejsedag skal hele rejsens pris betales omgående.

Anfør altid bookingnummer ved indbetaling.

Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsebureauet ret til at annullere rejsen.

 

Artikel 4: Ændring og afbestilling inden afrejse

A. På rejsebureauets foranledning

Rejsebureauet har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår: Såfremt rejsebureauet inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at rejsebureauet ikke vil kunne levere de aftalte ydelser eller, at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, der almindeligvis må betragtes som bagatelagtige.

Samtidig med at rejsebureauet informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. I tilfælde af, at rejsebureauet må aflyse rejsen, uden at det skyldes den rejsedes egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb. Kunden kan også vælge i stedet at deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt arrangøren uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentligt af rejsebureauet. Såfremt kunden vælger at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af ringere værdi, skal rejsebureauet tilbagebetale prisforskellen.

Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger fire uger inden afrejse er under 75 % af det antal pladser, rejsebureauet har til rådighed på den pågældende afgang. I så fald skal de indtegnede kunder informeres skriftligt om aflysningen senest tre uger inden den planlagte afrejsedag. Lider kunden økonomisk tab som følge af rejsebureauets ændringer eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatnings regler, medmindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

1. at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden senest tre uger inden afrejsedag.

2. kundens egne forhold.

3. en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure), der ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af rejsebureauet eller nogen, som rejsebureauet er ansvarlig for. Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis rejsebureauet har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved pakkerejsen, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret. Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give rejsebureauet meddelelse herom inden rimelig tid, efter kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende.

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning.

1. Ændringer: Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere osv., gælder følgende regler:

Ved ændringer, der meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senest 56 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på 500,- pr. person. Administrationsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen. Anmodning af ændringer skal foretages skriftlig og er bindende. Det er ikke muligt at nedsætte prisen, selvom kunden skulle ønske at ændre til en billigere afgang, hotel eller billettype. Ændringer som ovennævnte, der meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senere end 28 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at betragte som afbestilling (jf. nedenstående) og ny bestilling.

Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet tredje-, fjerde-, femte- eller sjette personrabat/ekstrasengsrabat, se pkt. 2.3 nedenfor.

2. Afbestilling: 2.1. Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, med mindre rejsebureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske uden, at hele rejsens pris er tabt. Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler:

a. Ved afbestilling mere end 56 dage før afrejse beregner rejsebureauet sig depositum samt evt. forsikringer og andre gebyrer.

b. Ved afbestilling mellem 56 dage og 31 dage før afrejse, beregner rejsebureauet sig 80 % af rejsens pris samt evt. forsikringer og andre gebyrer.

c. Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejse – eller ved for sent fremmøde eller udeblivelse – beregner rejsebureauet sig 100 % af rejsens pris samt evt. forsikringer og andre gebyrer.

d. Ved afbestilling i tilfælde, hvor flyvning med rutefly indgår i rejsen, og hvis rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, beregner rejsebureauet sig, hvad der svarer til flybillettens pris udover ovennævnte satser.

Enhver afbestilling skal meddeles skriftligt af den rejseansvarlige (den, der har bestilt rejsen). En rejsefælle er ikke rejseansvarlig og kan derfor ikke aflyse en rejse. Du kan afbestille din rejse online ved at udfylde en formular og sende den til os.

2.2 Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre ligestillede begivenheder, der er konstateret af behørig myndighed, og hvis karakter medfører, at Udenrigsministeriet fraråder rejser til pågældende område (rødt niveau). Kunden har i så fald krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Dette gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.

2.3 Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet tredje, fjerde, femte eller sjette personrabat/ekstrasengsrabat, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis tredje, fjerde, femte og sjette person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke fuldt betalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse. Vi gør opmærksom på, at der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.

3. Overdragelse af rejsen: Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på 700,- pr. person samt evt. ændringsgebyrer opkrævet af f.eks. luftfartsselskabet. Det forudsættes dog, at hotellets eller flyselskabets regler ikke udelukker overdragelsen, samt at rejsebureauet underrettes herom minimum 5 dage før afrejse (se i øvrigt artikel. 4, B1). I sådanne tilfælde hæfter begge kunder for betaling af rejsen.

 

Artikel 5: Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse

Rejsebureauet er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med hjemmesiden og rejseaftalen. Bureauets forpligtelse gælder alle ydelser, der indgår i aftalen, også dem, der leveres af andre end rejsebureauet. Oplysninger på rejsebureauets hjemmeside og evt. brochurer/kataloger er bindende for rejsebureauet. Rejsebureauet kan dog ændre oplysningerne på hjemmesiden/i brochurer og kataloger, inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne. Såfremt der mellem rejsebureauet og den rejsende er truffet særlige aftaler, der afviger fra de på hjemmesiden eller i brochurens/kataloget anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsebeviset eller på anden måde klart kan dokumenteres. Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem rejsekataloget, hjemmesiden, annoncer eller særlige aftaler med rejsebureauet er angivet på rejsebeviset, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede. Uregelmæssigheder, der almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler.

Det bemærkes, at rejsebureauet har ret til at aflyse programførte udflugter uden at bifalde ansvar, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse. Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige. Ligesom forhold, der i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke begrunder mangler ved rejsen. Er rejsen mangelfuld, har rejsebureauet ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, medmindre dette vil påføre rejsebureauet uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves, jf. ovenstående, eller afhjælper rejsebureauet ikke manglen inden rimelig tid, har den rejsende krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris. Tilbyder rejsebureauet at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende.

Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftlige aftalte formål med pakkerejsen er væsentligt forfejlet, kan gæsten hæve aftalen. Gæsten skal i så fald umiddelbart efter, underrette rejsebureauets repræsentant på stedet herom. Hæver den rejsende aftalen, skal rejsebureauet tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme rejsebureauet en godtgørelse, som svarer til den værdi, pakkerejsen må antages at have haft for den rejsende. Hæver den rejsende aftalen, har den rejsende endvidere krav på uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt.

Lider den rejsende økonomiske tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har den rejsende krav på erstatning fra rejsebureauet, medmindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for.

Rejsebureauet er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som rejsebureauet, eller nogen rejsebureauet er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet (force majeure).

Erstatning for personskade er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. For flytransport henvises til afsnittet om luftfartsselskabets ansvar.

Det bemærkes, at alle ankomsttider, der er angivet i brochuren/kataloget/hjemmesiden eller på rejsebeviset m.v. skal betragtes som forventede, hvorfor rejsebureauet ikke kan gøres ansvarlig for tab, der skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

Rejsebureauet yder ingen erstatning for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition, ligesom der ikke ydes erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsebureauet sig ethvert ansvar for oplysninger, der findes i hotellernes egne brochurer. Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsebureauet er ikke ansvarlig for værdigenstande, der bortkommer fra hotellets deponeringsbokse el. lign.

 

Artikel 6: Luftfartselskabets ansvar

For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige luftfartsselskaber, som er involveret i rejsen. Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for luftfartsselskaber i tilfælde af død, legemsbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger kan være mindre end 10.000 SDR (Special Drawing Rights).

For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der i følge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97, som ændret ved forordning 889/02, ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.

Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR 100.000, hvis selskabet kan bevise, at det og dets agenter tog alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken eller at det var umuligt for det eller dem at tage sådanne forholdsregler. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar såfremt passagerens uagtsomhed er skyld i eller medvirkende til ulykken.

I tilfælde af en ulykke, vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatnings berettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 16.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatnings berettiget eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsebureauet.

Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabets og dermed rejsebureauets erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset. Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring.

For luftfartsselskaber, registreret i et EU-land, gælder EU-forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Eventuelle krav i henhold til denne forordning skal rettes direkte til luftfartsselskabet og ikke til rejsebureauet.

 

Artikel 7: Den rejsendes pligter og ansvar

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsebureauet eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, der fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grov eller gentagne overtrædelser heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureauet, guider, luftfartsselskab, hotel m.v.

Den rejsende er selv ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer.

Oplysninger, udover hvad der er givet af rejsebureauet, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Ikke danske statsborgere anbefales at kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Rejsebureauet kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende. Det påhviler den rejsende selv at afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas.

Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Det påhviler den rejsende selv at holde sig orienteret hos guiden eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. Rejsende anbefales at kontakte rejsebureauets lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne.

Den rejsende er endvidere selv ansvarlig for at overholde eventuelle af rejsebureauet oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger. Undladelse af genbekræftelse betyder, at de pågældende ruteselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side. De rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken rejsebureau eller luftfartsselskab. Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Rejsebureauet er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, der selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in. Møder den rejsende ikke rettidigt, mister denne retten til hjemrejsen og må foretage hjemrejse for egen regning. Den rejsende bærer selv ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport. Hermann Golf Tours påtager sig ikke ansvar for afvisning i forbindelse med graviditet.

Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, der på grund af sygdom, graviditet, beruselse eller andre årsager efter hans/hendes skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

 

Afsnit 8: Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende over for guiden eller rejsebureauets lokale repræsentant inden rimelig tid, efter den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis rejsebureauet har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.

Reklamationer over hotel og/eller standard på uspecificerede rejser modtages ikke.

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til rejsebureauet senest en måned efter rejsens afslutning. Mener du at have gjort udlæg på vegne af rejsebureauet, bedes du venligst medsende kopi af originale kvitteringer.

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (tlf, fax m.v.) ved efterlysning opkræver rejsebureauet et særligt gebyr, der betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej. Den rejsende er selv ansvarlig for tilvejebringelse af dokumentation i forbindelse med f.eks. bagageskade, sygdom, ulykke eller indbrud/røveri. Rejsebureauet har desværre ikke mulighed for at fremskaffe sådanne dokumenter efter hjemkomst.

Rejsebureauet behandler evt. reklamationer i henhold til Pakkerejse-Ankenævnets retningslinjer og efterlever altid dets kendelser.

 

Hermann Golf Tours